• Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Προληπτικής Παρακολούθησης και Συντήρησης της Υποδομής: Παρέχοντας λύσεις προληπτικής παρακολούθησης και Συντήρησης για να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία, απόδοση και ασφάλεια της πληροφοριακής υποδομής των πελατών.
  • Παρακολούθηση και Ειδοποίηση σε Πραγματικό Χρόνο: Χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης για την παρακολούθηση της απόδοσης και της διαθεσιμότητας διακομιστών, δικτύων και εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο. Ειδοποίηση των ομάδων παρακολούθησης αμέσως σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική λειτουργία.
  • Προβλέψιμη Ανάλυση και Ανάλυση Τάσεων: Χρησιμοποιώντας προβλεπτική ανάλυση και ανάλυση τάσεων για την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων πριν επηρεάσουν την απόδοση ή τη διαθεσιμότητα του συστήματος. Προληπτική αντιμετώπιση των υποκείμενων προβλημάτων για την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών.
  • Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Χωρητικότητας: Παρακολούθηση για την πρόβλεψη των απαιτήσεων πόρων και την βελτιστοποίηση της χρήσης της υποδομής. Βεβαιώνοντας ότι οι πελάτες έχουν τους απαραίτητους πόρους για να υποστηρίξουν τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές τους ανάγκες.
  • Ανάλυση Αιτίας: Εκτέλεση ανάλυσης αιτίας σε περιστατικά και περιστατικά μείωσης απόδοσης για την αναγνώριση των υποκείμενων αιτιών και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων. Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επανάληψης προβλημάτων.
5
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση